ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰ

f1
f2

ਸਪਿਨਿੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰ

f3
f4

ਕਢਾਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰ

F5
F6
F7
F8

ਸਿਲਾਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਧਾਰ

F9
F10
F11
F12

ਟੇਲਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰ

F13
F14